ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. tMeubeltje: , de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Julianaweg 139-g, 1131 DH te Volendam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82493618 Meubelmaak B.V.
 2. Klant: ieder(e) natuurlijk(e) of rechtspersoon met wie Meubelmaak B.V een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Meubelmaak B.V en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Meubelmaak B.V zich jegens de Klant verbindt tot het verrichten van Werkzaamheden en/of de verkoop en levering van Producten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Meubelmaak B.V en een Consument wordt gesloten rechtstreeks middels de Webwinkel.
 7. Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte: een Overeenkomst tussen Meubelmaak B.V en een Consument die wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Meubelmaak B.V en de Consument op een andere plaats dan de bedrijfsruimte van tMeubeltje, zoals bij de Consument thuis. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden omtrent de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte, zoals wat betreft het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 4, gelden niet indien de verbintenis van de Consument tot betaling ten hoogste € 50,- bedraagt.
 8. Webwinkel: https://tmeubeltje.nl/winkel.
 9. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door Meubelmaak B.V uit te voeren werkzaamheden, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, stoffeerwerk, deelstoffering, spuitwerk, reinigingswerkzaamheden, leerbewerking, antieke restauratie, het verwijderen van houtworm en boktor, het opvullen van (meubel)kussens, klokrestauratie, antiekrestauratie en het schuren en lakken van houten vloeren.
 10. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Meubelmaak B.V aan de Klant te verkopen en te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, op maat gemaakte meubels, artikelen uit de webwinkel en zaken die bij de uitvoering van Werkzaamheden worden verwerkt en geleverd.
 11. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Meubelmaak B.V en iedere Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels de door de Klant aanvaarde offerte van Meubelmaak B.V of een eenvoudige mailafspraak tussen Partijen. Indien en voor zover hetgeen Partijenuitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijenuitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Meubelmaak B.V (waaronder zijn offertes en aanbod in de Webwinkel mede begrepen) is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Werkzaamheden c.q. Producten. ‘Meubelmaak B.V kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen. Indien in zodanig geval, bijvoorbeeld in het kader van een bestelling in de Webwinkel, reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, zal Meubelmaak B.V zo spoedig mogelijk zorgdragen voor terugbetaling.
 2. Kennelijke fouten, vergissingen en verschrijvingen in een aanbod van Meubelmaak B.V, binden Meubelmaak B.V niet.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Meubelmaak B.V op de eventueel door Meubelmaak B.V aangewezen wijze door de Klant is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Meubelmaak B.V, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Meubelmaak B.V anders aangeeft.

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTENOP AFSTAND EN BUITEN DE VERKOOPRUIMTE

Hieronder worden de regels van het wettelijke herroepingsrecht in het kader van een Overeenkomst op Afstand en Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte gedetailleerd beschreven. Belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn dat het herroepingsrecht is uitgesloten ten aanzien van Producten die volgens specificaties van de Consument worden vervaardigd, althans voldoen aan de definitie van lid 2. Ten aanzien van Werkzaamheden kan een Overeenkomst op Afstand en Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte gedurende de bedenktijd als bedoeld in lid 1 te allen tijde door de Consument worden herroepen, maar als in het kader van die Werkzaamheden tevens Producten worden verwerkt en geleverd die voldoen aan de omschrijving van lid 2, dient de Consument in elk geval de koopprijs van die Producten te voldoen.

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst op Afstand dan wel Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen ontbinden. In geval de Overeenkomst op Afstand c.q. Overeenkomst buiten de Verkoopruimte uitsluitend voorziet in het verrichten van Werkzaamheden, vangt de bedenktijd aan op de dag waarop die Overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. De Consument heeft geen herroepingsrecht bij de levering van volgens specificaties van de Consument te vervaardigen Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Producten die in opdracht van de Consument op maat worden gemaakt zijn dan ook van het herroepingsrecht uitgesloten.
 3. De Consument heeft geen herroepingsrecht bij het verrichten van Werkzaamheden, na afronding daarvan, mits:
 4. a) de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
 5. b) de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra Meubelmaak B.V de Overeenkomst is nagekomen.
 6. Uitvoering van Werkzaamheden binnen de herroepingstermijn van 14 dagen, geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
 7. Bij uitoefening van het herroepingsrecht na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de Consument Meubelmaak B.V een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Meubelmaak B.V is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht. Indien bij de uitvoering van Werkzaamheden Producten zijn of zouden worden gebruikt die voldoen aan de omschrijving van lid 2, dient de Consument in elk geval de prijs van die Producten te voldoen.
 8. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand of Overeenkomst buiten de Verkoopruimte ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Meubelmaak B.V aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Meubelmaak B.V. Zo spoedig mogelijk nadat Meubelmaak B.V in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand of Overeenkomst buiten de Verkoopruimte te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Meubelmaak B.V de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand of Overeenkomst buiten de Verkoopruimte per e-mail bevestigen.
 9. In geval van geleverde Producten die uit hoofde van het herroepingsrecht mogen worden geretourneerd, dient de Consument gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 10. Indien de Consument ten aanzien van geleverde Producten van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Meubelmaak B.V retourneren.
 11. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van geretourneerde Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 7. Meubelmaak B.V is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling. Indien de waardevermindering zodanig is dat de Producten redelijkerwijs niet meer voor doorverkoop gereed kunnen worden gemaakt, is de Consument de volledige koopprijs verschuldigd.
 12. Teruglevering van de te retourneren Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand of Overeenkomst buiten de Verkoopruimte conform het bepaalde in lid 6heeft herroepen.
 13. Indien de Consument ten aanzien van geleverde Producten gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 14. Meubelmaak B.V zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering en het bedrag als bedoeld in lid 5, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst op Afstand of Overeenkomst buiten de Verkoopruimte aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Meubelmaak B.V zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

ARTIKEL 5. | ANNULERING DOOR DE KLANT ANDERS DAN OP GROND VAN ARTIKEL 4

Indien de Klant de Overeenkomst na totstandkoming daarvan annuleert anders dan op grond van artikel 4, dan blijft de Klant de volledige overeengekomen totaalprijs en eventueel reeds gemaakte verzendkosten verschuldigd. Indien en voor zover de Overeenkomst zou worden uitgevoerd tegen een uurtarief, wordt voor de vaststelling van de totaalprijs als bedoeld in de vorige zin, de geschatte tijdsbesteding als uitgangspunt genomen.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN HET ALGEMEEN & UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De Klant staat ervoor in dat hij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Meubelmaak B.V voorgeschreven wijze, aan Meubelmaak B.V verstrekt. De Klant staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de Klant Meubelmaak B.V steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 2. Werkzaamheden aan meubels of andere roerende zaken van de Klant worden op locatie van Meubelmaak B.V verricht, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. In alle gevallen staat de Klant ervoor in dat de betreffende roerende zaak tijdig op de overeengekomen locatie ter beschikking van Meubelmaak B.V wordt gesteld.
 3. Indien Werkzaamheden op locatie van de Klant worden verricht, zoals in geval van het schuren en/of lakken van houten vloeren, is de Klant tijdig vóór de uitvoering van de Werkzaamheden verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:

– een vrij toegankelijke en werkklare werkplek zonder obstakels;

– voldoende gelegenheid voor de aanvoer en plaatsing van zaken die bij de uitvoering van de Werkzaamheden worden gebruikt en verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen en andere hulpmiddelen;

– het treffen en handhaven van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de Klant kan worden gevergd.

 1. Indien Werkzaamheden op locatie van de Klant worden verricht, dient Meubelmaak B.V op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken van de daar aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen, waaronder elektriciteit en sanitaire voorzieningen in elk geval begrepen.
 2. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is Meubelmaak B.V, onverminderd het bepaalde in artikel 11, gerechtigd de eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten aan de Klant door te berekenen.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. Meubelmaak B.V spant zich in de eventuele uitvoerings- en/of(op)leveringstermijnen waartoe Meubelmaak B.V zich jegens de Klant heeft verbonden na te komen, doch zijn deze termijnen slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Meubelmaak B.V treedt niet eerder in dan nadat de Klant Meubelmaak B.V Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Meubelmaak B.V na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van Meubelmaak B.V biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:

– in geval van Werkzaamheden op locatie van de Klant: aan de Klant is medegedeeld dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide Partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, of;

– in geval van Werkzaamheden op locatie van Meubelmaak B.V: de zaak van de Klant ten aanzien waarvan de Werkzaamheden zijn verricht, aan de Klant wordt terug geleverd.

 1. Bij oplevering van de Werkzaamheden dient de Klant, voor zover dit gelet op de aard van de Werkzaamheden redelijkerwijs mogelijk is en van de Klant kan worden gevergd, direct te onderzoeken of de Werkzaamheden deugdelijk zijn verricht. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de Klant zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen meteen bij de oplevering aan Meubelmaak B.V te worden gemeld.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen drie dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van drie dagen nadat de Klant redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij Meubelmaak B.V te worden ingediend.
 3. Indien de Overeenkomst voorziet in de levering van Producten, dient de Klant op het moment van leveren, althans meteen daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan meteen mededeling te doen aan Meubelmaak B.V. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen drie dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans binnen een termijn van drie dagen nadat de Klant redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij Meubelmaak B.V te zijn ingediend.
 4. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is (op)geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Meubelmaak B.V geklaagd.
 5. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor Meubelmaak B.V uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 6. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Meubelmaak B.V bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 9. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De Klant maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie, met dien verstande dat dit niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Meubelmaak B.V kunnen doen gelden (conformiteit).
 2. Op bewerking van leer is nimmer enige garantie van toepassing; deze Werkzaamheden worden volledig voor risico van de Klant verricht.
 3. Gebruikssporen en verkleuring ten gevolge van inwerking van licht is geen geldige grond voor een beroep op garantie of non-conformiteit. Dit geldt eveneens voor verkleuring van hout en leer en het ‘werken’ van hout.
 4. Eventueel toepasselijke garantie (waaronder een aanspraak op basis van non-conformiteit mede begrepen) vervalt indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Meubelmaak B.V toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden van geschuurde en/of gelakte houten vloeren of meubels en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Meubelmaak B.V zijn uitgevoerd.
 5. Herstel dan wel vervanging in het kader van eventuele garantie of een geldig beroep op non-conformiteit geldt voor Meubelmaak B.V als volledige schadeloosstelling. De aansprakelijkheid van Meubelmaak B.V ter zake het eventueel niet nakomen van zijn garantieverplichtingen jegens de Klant is beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, voor zover deze kosten redelijk zijn. De Klant zal derden evenwel niet eerder opdracht geven tot herstel of vervanging dan nadat de Klant Meubelmaak B.V Schriftelijk in gebreke heeft gesteld ter zake de nakoming van zijn (garantie)verplichtingen, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Meubelmaak B.V zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming van de garantieverplichtingen ook na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Meubelmaak B.V is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Meubelmaak B.V geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, ziekte van personeel, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, oorlog of oorlogsdreiging, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Meubelmaak B.V of derden.
 2. Indien en voor zover de overmacht situatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Meubelmaak B.V bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Meubelmaak B.V gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Meubelmaak B.V is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Meubelmaak B.V ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Meubelmaak B.V in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Meubelmaak B.V gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Meubelmaak B.V op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Klant is verplicht de schade die Meubelmaak B.V ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Meubelmaak B.V de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN, KOSTEN & BETALINGEN

 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten vermeldt Meubelmaak B.V de totaalprijs of het toepasselijke uurtarief, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.
 2. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, is Meubelmaak B.V gerechtigd te vorderen dat het door de Klant verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling worden voldaan, met dien verstande dat:

– Meubelmaak B.V een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. Indien de Consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.

– in het kader van een Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte pas na het verstrijken van de ontbindingstermijn nakoming van de betalingsverplichtingen van de Consument kan worden gevorderd.

 1. Meubelmaak B.V is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Meubelmaak B.V is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 is Meubelmaak B.V in geval van betalingsverzuim van de Klant dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Meubelmaak B.V aangegeven wijze. De (restant)betaling dient in elk geval volledig te zijn voldaan bij (op)levering.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
 4. Meubelmaak B.V is gerechtigd om de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 5. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte informatie, gebreken van of ongeschiktheid van de (on)roerende zaken van de Klant waaraan de Werkzaamheden worden verricht, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Meubelmaak B.V kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Klant jegens Meubelmaak B.V geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.
 2. Meubelmaak B.V is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. Mocht Meubelmaak B.V aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Meubelmaak B.V te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Meubelmaak B.V hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Meubelmaak B.V ter zake vervalt.
 4. De aansprakelijkheid van Meubelmaak B.V is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Meubelmaak B.V betrekking heeft, e.e.a. uitsluitend indien en zover Meubelmaak B.V. daartoe gehouden is uit hoofde van garantie of een aanspraak op grond van non-conformiteit zoals bedoeld in artikel 9. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Meubelmaak B.V beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Meubelmaak B.V. betrekking heeft.
 5. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 8, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Meubelmaak B.V één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 6. De Klant vrijwaart Meubelmaak B.V van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Meubelmaak B.V toerekenbaar is. Indien Meubelmaak B.V uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Meubelmaak B.V zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Meubelmaak B.V zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Meubelmaak B.V en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
 7. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van tMeubeltje.

ARTIKEL 14. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Bij Meubelmaak B.V ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD, PAND- EN RETENTIERECHT

 1. Alle door Meubelmaak B.V geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Indien Meubelmaak B.V geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Klant gehouden de nieuwgevormde zaken aan Meubelmaak B.V te verpanden.
 3. Meubelmaak B.V heeft jegens eenieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op zaken van de Klant die hij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.
 4. Tegenover de Klant kan Meubelmaak B.V het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande Overeenkomsten.
 5. Alle zaken van de Klant die Meubelmaak B.V in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, strekken hem eveneens tot pand voor alle vorderingen die hij op de Klant heeft.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Noord-Holland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Meubelmaak B.V een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Meubelmaak B.V Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.